• Algemene voorwaarden

    Samenwerkingsovereenkomst met verhuurders:

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OUT! VAKANTIEHUIZEN/WWW.OUT.TRAVEL

VERSIE 2003-1A BETREFFENDE DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET ACCOMMODATIEVERSCHAFFERS

ARTIKEL 1, INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1 OUT! Vakantiehuizen voert ten opzichte van de vakantieganger de op het boekingsmoment geldende voorwaarden van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisorganisatoren (ANVR) dan wel daarmee vergelijkbare en voor de accommodatieverschaffer in elk geval niet on gunstiger marktconforme consumentenvoorwaarden. Deze voorwaarden staan op de website van OUT! en/of zijn op aanvraag schriftelijk meertalig verkrijgbaar bij resp.de ANVR en OUT! Vakantiehuizen;;
1.2 Indien de wijze van uitvoer van de samenwerkingsovereenkomst door de accommodatieverschaffer tot gevolg heeft dat OUT! Vakantiehuizen ten opzichte van de vakantieganger de voorwaarden niet kan nakomen, is de accommodatieverschaffer in gebreke;
1.3 De vakantieganger kan eventuele geschillen met OUT! Vakantiehuizen en de accommodatieverschaffer aanhangig maken bij de Nederlandse rechter of toepasselijke, daartoe bevoegde arbitragediensten zoals de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. OUT! Vakantiehuizen verplicht zich om mede in het belang van de accommodatieverschaffer een zo goed mogelijk verweer te voeren;
1.4 Voor zover de uitspraak van rechter of arbitragecommissie betrekking heeft op, of voortvloeit uit, de wijze van uitvoer van de samenwerkingsovereenkomst door de accommodatieverschaffer, is de accommodatieverschaffer ten opzichte van OUT! aansprakelijk.

ARTIKEL 2, DE OVEREENKOMST

2.1 Per aan OUT! Vakantiehuizen beschikbaar gesteld accommodatietype, met daaronder eventueel meerdere verhuurbare eenheden, wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld;
2.2 Opzeggen of wijzigen van de overeenkomst met ingang van een komende jaartermijn is gedurende de huidige termijn van samenwerking slechts per 30 november mogelijk. Opzeggen zal minimaal 3 maanden voor deze datum, per aangetekend schrijven dienen te geschieden. Wijzigingen dienen tevens vr 31 augustus door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen;
2.3 Het niet nakomen van enige bepaling van de samenwerkingsovereenkomst geeft de andere partij het recht de overeenkomst voortijdig op te zeggen of te ontbinden;
2.4 De in gebreke blijvende partij draagt de kosten van de voortijdige opzegging of ontbinding, zijnde maximaal 1.000,- per samenwerkingsovereenkomst. Indien de accommodatieverschaffer in gebreke is, wordt eerder genoemd maximum vermeerderd met de kosten voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen aangaande reeds door OUT! Vakantiehuizen gereserveerde toekomstige verblijven. Deze kosten bedragen voor de accommodatieverschaffer ten hoogste driemaal de consumenten-reissom per reservering. Partijen verplichten zich om de eigen schade en die van de wederpartij zoveel mogelijk maar binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst, te beperken.

ARTIKEL 3, OPERATIONELE SCHADES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

3.1 De accommodatieverschaffer is aansprakelijk inzake (klachten over) kwaliteitsgebreken van/technische storingen inzake vakantiewoning, -inrichting en tuin, alsmede voor hieruit ontstane schade aan/voor de vakantiegasten en hun bezittingen. De accommodatieverschaffer is tevens verantwoordelijk voor de juistheid van de door de accommodatieverschaffer verstrekte gegevens betreffende vakantiewoning en omgeving. OUT! Vakantiehuizen adviseert de accommodatieverschaffer daarom een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten;
3.2 OUT! Vakantiehuizen verplicht haar vakantiegangers een schadeverzekering met een minimale dekking van 2.500,- af te sluiten. Bij schade zal OUT! de accommodatieverschaffer zo goed als mogelijk behulpzaam zijn bij het onderhouden van de contacten met de gast en de verzekeraar. De accommodatieverschaffer draagt zorg voor een -indien mogelijk door de gast ondertekende- schademelding welke tezamen met een objectieve taxatie van de herstelkosten binnen 14 dagen na verblijf aan OUT! Vakantiehuizen wordt overlegd. Bij schades dient een eventueel overeengekomen borgsom volledig te worden ingehouden, zonder verrekening van de reguliere ter plaatse te betalen kosten;
3.3 OUT! Vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor de onder artikel 3.2 genoemde schades. Slechts indien de vakantieganger via OUT! Vakantiehuizen is verzekerd en de verzekeraar aan OUT! uitkeert, garandeert OUT! Vakantiehuizen de accommodatieverschaffer de schadevergoeding. In geval van geen of naar de mening van de accommodatieverschaffer onvoldoende uitkering door de verzekeraar, is OUT! Vakantiehuizen slechts gehouden de naw-gegevens van de vakantieganger beschikbaar te stellen voor een door de accommodatieverschaffer of diens verzekeraar te initiŽren en te voeren procedure tegen de vakantieganger;
3.4 Wanneer ter plaatse schades en/of tekortkomingen aan de woning, inrichting en/of tuin ontstaan/worden geconstateerd die de uitvoering van de overeenkomst door de accommodatieverschaffer beÔnvloeden, dient de accommodatieverschaffer hiervan direkt melding te maken via het alarmnummer van OUT! Vakantiehuizen. OUT! is via dit nummer 24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar.

ARTIKEL 4, ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR DE VAKANTIEGANGER

4.1 Binnen de mogelijkheden van de verzekeraar van OUT! Vakantiehuizen, geeft OUT! de vakantieganger de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten;
4.2 In geval van annulering bepalen de toepasselijke boekingsvoorwaarden voor de vakantieganger de percentuele verschuldiging van de huurcomponent van de reissom. OUT! Vakantiehuizen is de accommodatieverschaffer een evenredig deel van de inkoopkosten van de door de vakantieganger betaalde huurcomponent verschuldigd;
4.3 Het wijzigen van de de reserveringsovereenkomst door de vakantieganger is voor vakantiewoningen t/m 9 personen mogelijk tot 3 maanden voor verblijf en voor woningen vanaf 10 personen tot 6 maanden voor verblijf. Overige door de klant gewenste wijzigingen zijn slechts mogelijk na goedkeuring van de accommodatieverschaffer;
4.4 Indien een geannuleerde periode geheel of gedeeltelijk opnieuw wordt bezet door de accommodatieverschaffer of OUT! Vakantiehuizen, is OUT! ten gunste van de geannuleerde OUT!-gast, over de opnieuw bezette dagen geen betaling verschuldigd;
4.5 OUT! Vakantiehuizen heeft het recht om zonder overleg met de accommodatieverschaffer een vakantieganger tot 6 weken voor de gewenste verblijfsdatum, gedurende 1 week vrijblijvend een voor de accommodatieverschaffer en OUT! bindende optie te verlenen.

ARTIKEL 5, BETALINGEN

5.1 Het betaalmoment en de te betalen reserveringen worden gedefinieerd in de samenwerkingsovereenkomst;
5.2 Eventueel achterstallige betalingen, bijvoorbeeld inzake last-minutes, worden op het eerstvolgende officiŽle betaalmoment vereffend;
5.3 Uitkeringen en vorderingen inzake klachten, schades, annuleringen enz. worden door OUT! op de factuur van het onderhavige verblijf geboekt. Vereffening vindt plaats op de eerstvolgende officiŽle betaaldag;
5.4 OUT! Vakantiehuizen heeft het recht om vorderingen op de accommodatieverschaffer te verrekenen met toekomstige verblijven dan wel met een betaaltermijn van 30 dagen te factureren;
5.5 Indien de vakantieganger met betalen in gebreke blijft, wordt de huurovereenkomst met de vakantieganger ontbonden volgens de OUT!-annuleringsvoorwaarden. OUT! Vakantiehuizen zal met haar aanmaningsbeleid en de samenwerking met een erkend incassoburo, wiens incassoadvies OUT! zal volgen, de schade voor de accommodatieverschaffer zo veel mogelijk beperken;
5.6 Van betalingen (naar het buitenland) draagt de opdrachtgever de bankkosten van de overboeking. Daarentegen zal OUT! Vakantiehuizen nimmer rente over vorderingen van de accommodatieverschaffer verschuldigd zijn.

ARTIKEL 6, TOEPASSELIJK RECHT

6.1 Op de met OUT! Vakantiehuizen afgesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en is uitsluitend de rechtbank te 's-Hertogenbosch de bevoegde rechtbank;
6.2 Niet in de samenwerkingsoverkomst en in deze algemene voorwaarden geregelde aansprakelijkheid van OUT! beperkt zich tot de uitkering van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.